Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja „PRO APERTE”, zwana dalej “Fundacją” ustanowiona przez Dorotę Gackowską, Sylwię Marię Frydrysiak Saczuk oraz Przemysława Saczuka zwanych dalej “Fundatorami”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Kutno.

§ 4.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach.

§ 5.

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 6.

Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2) przystępować do innych organizacji a także być członkiem spółdzielni socjalnych,
3) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 7.

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister do spraw sportu i turystyki.

§ 8.

Fundacja może używać pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

§ 9.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

§ 10.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 11.

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, wychowania, aktywizacji zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami rozwoju psychicznego, zaburzeniami zachowania i emocji oraz ich rodzin;
 2. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych na każdym etapie rozwoju, służących poprawie jakości życia osób wymienionych w ust.1;
 3. Tworzenie i prowadzenie działalności leczniczej w zakresie świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych osób wymienionych w ust1;
 4. Działania na rzecz przeciwdziałania patologiom, wykluczeniu społecznemu, wyrównaniu szans w społeczeństwie;
 5. Pomoc społeczna i terapeutyczna, w tym pomoc osobom wymienionym w ust.1, umożliwiająca przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych;
 6. Propagowanie wiedzy i wspieranie rozwoju nauki w zakresie zaburzeń rozwoju psychicznego i zaburzeń zachowania i emocji;
 7. Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. Promocja edukacji, kultury i biznesu jako możliwe drogi rozwoju dzieci i młodzieży;
 9. Wspieranie, rozwój i promocja sportu, kultury fizycznej, edukacji wśród osób niepełnosprawnych;
 10. Działalność charytatywna; działalność w zakresie ekonomii społecznej;
 11. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 12.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Aktywizację i organizację pozaszkolnych form integracji dzieci, młodzieży lub dorosłych w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych, psychospołecznych i ekonomicznych (warsztaty, zajęcia terapeutyczne, grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, konferencje i in.);
 2. Organizowanie zajęć sportowych oraz udział w wydarzeniach sportowych;
 3. Organizowanie wycieczek edukacyjnych, kolonii, obozów i spotkań z przedstawicielami sportu, nauki i biznesu;
 4. Prowadzenie zajęć, warsztatów i szkoleń z zakresu promocji zdrowia , zdrowego trybu życia oraz uświadamiania problematyki zdrowia psychicznego;
 5. Prowadzenie szkoleń, seminariów i warsztatów zapoznających z ryzykiem i zagrożeniami obecnej cywilizacji;
 6. Tworzenie infrastruktury technicznej, transportowej, komunikacyjnej niezbędnej w zakresie realizacji celów statutowych;
 7. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
 8. Działania kulturalne z zakresu kultury popularnej, jak i klasycznej (pikniki, koncerty, wyjazdy kulturalne);
 9. Współpracę z sektorem gospodarczym, finansowym oraz z podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą oraz rozwojem lokalnym i regionalnym;
 10. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) placówek oświatowych i wychowawczych, oraz ośrodków pomocy społecznej, w szczególności: świetlice, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, przedszkola, szkoły;
 11. Współpraca z placówkami i podmiotami o celach zbieżnych z celami fundacji;
 12. Prowadzenie działań, organizacji i projektów na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności w zakresie warsztatów, szkoleń, zapomóg, pomocy psychologicznej;
 13. Organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz pracy grup ekspertów;
 14. Organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji;
 15. Wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji;
 16. Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i rozwojowych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 13.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 2. Fundacja nie ma prawa:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
  2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 3. Fundacja może zatrudniać szkoleniowców, trenerów, pracowników administracyjnych i inne osoby niezbędne do wykonywania celów statutowych. Fundacja może zlecać firmie zewnętrznej wykonywanie usług księgowych.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14.

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działani a. Z powyższego funduszu założycielskiego wyodrębnia się 1.000,00 (słownie tysiąc) złotych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 15.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16.

Przychody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych (w tym środków unijnych);
3) zbiórek i imprez publicznych;
4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

§ 17.

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
 3. W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 18.

 1. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność zarówno nieodpłatną jak i odpłatną.
 2. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić pomocniczo działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest w całości na działalność Fundacji i cele statutowe.
 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
  02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
  03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
  03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
  10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
  10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
  10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
  10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
  10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
  10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
  10.52.Z Produkcja lodów
  10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
  10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
  10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
  10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
  10.84.Z Produkcja przypraw
  10.85.Z Wytwarzanie gotowych p osiłków i dań
  10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
  10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
  10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
  11.06.Z Produkcja słodu
  11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej
  13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
  13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
  13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
  13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
  13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
  13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
  13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
  13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
  13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
  13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
  13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
  13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
  13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
  13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
  13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
  14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
  14.14.Z Produkcja bielizny
  14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
  14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
  14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
  15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja
  wyrobów rymarskich
  15.20.Z Produkcja obuwia
  16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
  16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
  16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
  16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
  16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
  16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
  17.11.Z Produkcja masy włóknistej
  18.11.Z Drukowanie gazet
  18.12.Z Pozostałe drukowanie
  18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
  18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
  20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
  20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
  31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
  31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
  31.03.Z Produkcja materaców
  31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
  32.11.Z Produkcja monet
  32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
  32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
  32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych
  32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
  32.40.Z Produkcja gier i zabawek
  32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
  41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
  43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  43.31.Z Tynkowanie
  43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
  43.33.Z Posadzkarstw o; tapetowanie i oblicowywanie ścian
  43.34.Z Malowanie i szklenie
  43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
  46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
  46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
  46.13. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
  46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
  46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykuł ów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
  46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
  46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
  46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego t ytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
  46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
  46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
  46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
  46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
  46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
  46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
  46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
  46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
  46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i p rzypraw
  46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
  46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
  46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzie ży i obuwia
  46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
  46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
  46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
  46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
  46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
  46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
  46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
  46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
  46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
  46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
  46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
  46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
  46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
  46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
  46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
  46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
  46.73.Z Sprzedaż hurt owa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
  46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
  46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
  46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.5 3.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułó w piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.6 5.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
  49.32.Z Działalność taksówek osobowych
  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  49.41.Z Transport drogowy towarów
  49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
  52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  55.1 0.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  56.30.Z Przygotowywanie i po dawanie napojów
  58.11.Z Wydawanie książek
  58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  58.13.Z Wydawanie gazet
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
  60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
  61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
  61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w za kresie informatyki
  62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  63.12.Z Działalność portali internetowych
  63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  64.20.Z Działalność holdingów finansowych
  64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
  64.91.Z Leasing finansowy
  64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
  64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
  65.20.Z Reasekuracja
  66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi
  66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
  66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
  66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
  66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
  68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  69.10.Z Działalność prawnicza
  69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe
  70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  71.11.Z Działalność w zakresie architektury
  71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  74.20.Z Działalność fotograficzna
  74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osób owych i furgonetek
  77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
  77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
  77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
  78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  79.11.A Działalność agentów turystycznych
  79.11.B Działalność pośredników turystycznych
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  81.29.Z Pozostałe sprzątanie
  81.30.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
  82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
  82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
  84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
  84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
  85.10.Z Wychowanie przedszkolne
  85.20.Z Szkoły podstawowe
  85.31.A Gimnazja
  85.31.B Licea ogólnokształcące
  85.31.C Licea profilowane
  85.32.A Technika
  85.32.B Branżowe szkoły I stopnia
  85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
  85.32.D Branżowe szkoły II stopnia
  85.41.A Szkoły policealne
  85.41.C Placówki doskonalenia nauczycieli
  85.42.Z Szkoły wyższe
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  85.59.A Nauka języków obcych
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  86.10.Z Działalność szpitali
  86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
  86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
  86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego
  86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
  86.90.D Działalność paramedyczna
  86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
  87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  8 8.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  93.12.Z Działalność klubów sportowych
  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
  96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
  96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą ko ndycji fizycznej
  96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§ 19.

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd Fundacji
zaś z grona wszystkich pracowników zostanie utworzona Rada Pracowników.

Rada Fundacji

§ 20.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od jednego do dziewięciu członków.
 3. Kadencja członków Rady Fundacji wynosi trzy lata z możliwością ponownej reelekcji.
 4. Członków składu Rady Fundacji powołują i odwołują swą decyzją Fundatorzy zwykłą większością głosów. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów, członków Rady powołuje i odwołuje swą decyzją Rada Fundacji w głosowaniu jawnym Rada Fundacji w głosowaniu jawnym –– bezwzględną większością głosów.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania decyzją Fundatorów –– zwykłą większością głosów, lub Rady Fundacji w przypadku wymienionym w Statucie, pisemnej rezygnacji z członkostwa, lub śmierci członka Rady Fundacji.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
 8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§ 21.

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.
 2. O zebraniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem podanym w statucie. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Uchwały Rady Fundacji wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, za wyjątkiem uchwał wskazanych w treści Statutu, do których wymagane jest zawiadomienie wszystkich Fundatorów. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów wszystkie uchwały Rady Fundacji wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

§ 22.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, za wyjątkiem zarządu pierwszej kadencji odpowiednio do postanowień paragrafu 26 ust. 2.
 2. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Ocena prawidłowości wykorzystywania środków i majątku Fundacji.
 7. Zmiana statutu Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.

§ 23.

Rada Fundacji w celu wykorzystania swych zadań jest uprawnio na do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
  Fundacji.
 2. Do zasięgania opinii ekspertów w zakresie zagadnień objętych jej kompetencjami.

Zarząd Fundacji

§ 24.

 1. Zarząd Fundacji jest organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej
  funkcjonowania.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  a) reprezentacja Fundacji, prowadzenie bieżących spraw Fundacji;
  b) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, w tym określenia jej celów;
  c) podejmowanie, w drodze jednomyślnej uchwały, decyzji o likwidacji Fundacji lub o jej połączeniu z inną fundacją;
  d) uchwalanie regulaminów;
  e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§ 25.

 1. Decyzje Zarządu Fundacji, o ile w niniejszym Statucie nie zastrzeżono odmiennie, podejmowane są w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. W razie braku jednomyślności, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

§ 26.

 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
 2. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują Fundatorzy swoją decyzją zwykłą większością głosów. Członków Zarządu na kolejne kadencje powołuje Rada Fundacji na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
 3. Powołując osobę do składu Zarządu, Rada Fundacji lub odpowiednio do postanowień ustępu poprzedzającego Fundator, wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu: Prezesa lub członka zarządu.

§ 27.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

 1. upływu kadencji;
 2. śmierci członka Zarządu;
 3. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji i jej przyjęcia przez Radę Fundacji;
 4. odwołania z funkcji członka Zarządu przed upływem kadencji przez Radę Fundacji.

§ 28.

Rada Fundacji może odwołać z funkcji członka Zarządu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

 1. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
 2. rażącego lub uporczywego naruszania postanowień statutu Fundacji;
 3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
 4. zaniechania wykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

§ 29.

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 30.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 31.

 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest:
  1) w przypadku jednoosobowego Zarządu Prezes Zarządu jednoosobowo
  2) w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu łącznie z jednym z Członków Zarządu, lub Dwoje Członków Zarządu łącznie.
 2. W wypadku zawierania umów przez Fundację, gdzie drugą stroną jest Członek Zarządu lub Prezes Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony będzie każdorazowo pełnomocnik powołany uchwałą przez Radę Fundacji.

§ 32.

Członkowie Zarządu mogą, w zależności od sytuacji finansowej fundacji, pozostawać w stosunku pracy.

§ 33.

 1. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.
 2. Wynagrodzenie pracowników w tym kadry zarządzającej nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni