Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Rozwój jedynej w Regionie Kutnowskim
mobilnej świetlicy terapeutycznej

termin realizacji:
01.03 – 30.11.2020

zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

wartość projektu:
119 000 zł

kwota dotacji:
116 800 zł

Projekt pt. „Rozwój jedynej w Regionie Kutnowskim mobilnej świetlicy terapeutycznej” jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Realizowany był przez dziewięć miesięcy w okresie od dnia: 01-03-2020 do dnia: 30-11-2020 w województwach mazowieckim i łódzkim, na terenie 3 powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i gostynińskiego. Celem zadania była integracja oraz zwiększenie dostępu minimum 65 dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci ze wskazanymi potrzebami do dodatkowych działań terapeutycznych, w wieku 3 – 14 lat, zamieszkałych w obszarze wiejskim lub w miastach poniżej 10.000 mieszkańców do usług terapeutycznych w terminie realizacji projektu.

Projekt zakładał rozwój pierwszej i jedynej w Regionie Kutnowskim (innowacyjnej w skali regionu) mobilnej świetlicy terapeutycznej, świadczącej wyjazdowe usługi terapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogów z dojazdem do przedszkoli i szkół podstawowych lub miejsca zamieszkania osób z niepełnosprawnością.

Usługi obejmowały 400 godzin terapii, w tym 328 godzin indywidualnej oraz 72 godziny grupowej (Treningi Umiejętności Społecznych – TUS) dzieci z niepełnosprawnością, z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, logopedycznymi oraz w nauce. Dodatkowo były przeprowadzone działania integracyjne w formie trzech wyjazdów w miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością oraz działanie o charakterze społeczno – edukacyjnym w postaci konferencji podsumowującej efekty projektu i zwiększającej wiedzę w zakresie prowadzenia terapii osób z różnymi trudnościami. Poniżej szczegóły projektu.

Mobilne usługi terapeutyczne – terapia indywidualna

 

Opis zrealizowanych działań

Przed realizacją usług indywiualnej terapii mobilnej, przeprowadzono rekrutację z wykorzystaniem mailingu do szkół, przedszkoli oraz instytucji pomocowych. Z powodu epidemii koronowiarusa termin rekrutacji przesunął sie na maj 2020. Zaproponowano placówkom i instytucjom możliwość skorzystania dla swoich podopiecznych z tego typu wparcia. Równoległe ogłoszono nabór do projektu poprzez media lokalne. Nabór dzieci z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego prowadzony był przez koordynatora projektu, we współpracy z biurem Fundacji. Nabór dzieci z powiatu gostynińskiego prowadził podmiot zewnętrzny Centrum Rozwoju i Edukacji „Sensorki“. Zainteresowanie projektem było duże. Nikt nie zrezygnował z terapii w czasie trwania projektu. Zrekrutowano 32 dzieci w wieku od 2,5 do 14 lat zamieszkałych na terenach wiejskich lub w miastach poniżej 10.000 mieszkańców.. Część uczestników zgłosiły placówki ( dwie szkoły podstawowe z Żychlina, szkoła podstawowa w Grabowie, GOPS w Witonii), część indywidualnie rodzice. 28 dzieci otrzymało 10 godzin terapii indywidualnej, 4 dzieci- 12 godzin. Razem zrealizowano 328 godzin terapii indywidalnej. Rodzaj terapii był dopasowany do potrzeb dzieci, po konsultacji z rodzicem, a także w niektórych przypadkach przedstawicielem placówki oświatowej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycnej. Większość uczestników posiadało orzeczenie o potrzebie kształcena specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań z uwagi na ich potrzeby. Terapię indywidualną rozpoczęto 2.06.2020. W przypadku 29 dzieci zajęcia zakończono w ciągu trech miesięcy, w przypadku 3 dzieci termin realizacji nieco się wydlużył z powodu niedopasowania terminów spotkań między terapeutą a rodzicami. W przypadku w/w trójki dzieci zakończono terapię w okresie okolo 3,5 miesiąca. Dla każdego dziecka założono Indywidualny Dziennik Działań Terapeutycznych, w którym zapisywano zares działań i oserwacje. Ponadto każdy uczestnik zostal poddany obserwacji na wejściu i na wyjściu za pomocą Krótkiej Skali Rozwoju Dziecka KSRD, której wyniki zostały poddane analizie po zakończeniu terapii. Oceniono przyrost umiejętności u dzieci. 4 dzieci została dodatkowo przebadana Profilm Psychoedukacyjnym PEP-R.

 

Mobilne usługi terapeutyczne – terapia grupowa

 

Opis zrealizowanych działań

Przed realizacją usług grupowej terapii mobilnej, przeprowadzono rekrutację z wykorzystaniem mailingu do szkół, przedszkoli oraz instytucji pomocowych. Z powodu epidemii koronowiarusa termin rekrutacji przesunął sie na maj 2020. Zaproponowano placówkom i instytucjom możliwość skorzystania dla swoich podopiecznych z tego typu wparcia. Równoległe ogłoszono nabór do projektu poprzez media lokalne. Nabór dzieci z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego prowadzony był przez koordynatora projektu, we współpracy z biurem Fundacji. Nabór dzieci z powiatu gostynińskiego prowadził podmiot zewnętrzny Centrum Rozwoju i Edukacji „Sensorki“.

Proces rekrutacji do grup był bardziej skomplikowany ze względu na epidemię. W rezultacie pierwsza grupa ( w powiecie gostynińskim) ruszyła w czerwcu 2020, dwie kolejne w powiecie kutnowskim w lipcu, kolejne dwie w sierpniu 2020. Pomimo prowadzonych rozmów z przedstawicielami instytucji w powiecie łęczykim, nie udało się tam utworzyć grupy terapeutycznej z uwagi na obawy rodziców przed tego typu zajęciami. Zainteresowanie wykazywały jednak dwie inne szkoły z powiatu kutnowskiego, podjęto decyzję o utworzeniu grup z ucznów w tych placówkach. Ostatecznie stworzono 7 grup terapeutycznych, które liczyły od 4 do 6 osób. Ostatnie grupy zakończyły swoje zajęcia na początku listopada. W sumie z terapii grupowej skorzystało 40 dzieci. Łącznie zrealizowano 72 godziny terapii ( jedna grupa 9 godzin, 3 grupy po 10 godzin, 3 grupy po 11 godzin terapii). Dla każdego dziecka była wypełniona ankieta, oceniająca jego umiejętności społeczne – komunikacyjne na wejściu i na wyjściu przez rodzica lub pedagoga/psychologa szkolnego. Na koniec procesu terapeutycznego dokonano analizu przyrostu umejetności u dzieci.

 

Wyjazdy integracyjne

We wrześniu 2020 zorganizowano 3 wyjazdy integracyjne do Doliny Skrzatów w Chociszewie. W każdym wyjeździe wzięło udział 50 osób. Część uczestników stanowili beneficjenci projektu (dzieci uczestniczące w terapii indywidualnej lub grupowej wraz z rodzicami lub opiekunami), terapeuci prowdzący terapię. Nie wszyscy uczestnicy terapii zdecydowali się na udział w wycieczkach, stąd rozszerzono listę osób na podopiecznych Fundacji nie biorących udziału w projekcie. Nie udało się, również z powodu zróżnicowanego zainteresowania oraz nagłych okoliczności np. choroba zorganizować jednorodnych wyjazdów tzn. Tylko dla powiatu kutnowskiego, tylko dla powiatu łęczyckiego. Miejsce docelowe zostało wybrane ze względu na walory przyrodniczo- ekologiczne oraz pozytywną postawę wobec ludzi, w tym wobec osób niepełnosprawnych. Jest prowadzone przez organizację pozarządową. Podczas wyjazdu, uczestnicy mieli okazję jeszze lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami, przyjemnie spędzić czas. Wrażenia z wyjazdów były bardzo pozytywne. Każdy z uczestników zstał zaopatrzony w prowiat. Na wyjazdy został wynajety autokar.

 

Konferencja podsumowująca projekt „Dom? Teapia? Życie!“

Wstępny termin konferencji podsumowującej projekt zaplanowany był na 6 listopada 2020 w formie stacjonarnej. Z powodu pandemii koronawirusa oraz panujących obostrzeń, forma konferencji uległa zmianie na online. Konferencję zatytułowano: Konferencja podsumowująca projekt “Rozwój jedynej w regionie kutnowskim mobilnej świetlicy terapeutycznej” Dom? Terapia? Życie! Odbyła się 19 listopada w godzinach 10-13 z wykorzystaniem platformy My Own Conference Konferencję moderowała firma Edeal.

Program konferencji wyglądał następująco:

10.00-10.45  Otwarcie konferencji , podsumowanie projektu- Fundacja Pro Aperte Kutno

10.45-11.30  „Chcemy całego życia” Sylwia Mądra i Jan Gawroński, Fundacja Autism Team, Inicjatywa Chcemy całego życia

11.30-11.45  Przerwa

11.45-12.15  Budowanie dobrej komunikacji między terapeutami (nauczycielami) a

rodzicami dziecka z trudnościami rozwojowymi” – Joanna Dryjańska, mama

dziecka ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi

12.15-12.45  Droga do akceptacji diagnozy dziecka i siebie jako rodzica wyjątkowego

dziecka”- Izabela Hnidziuk-Machnica Fundacja AleKlasa

12.45-13.00  Pytania, zakończenie konferencji

Celem konferencji było podsumowanie projektu, a także rozwijanie świadomości wśród społeczności lokalnej na temat potrzeb osób zniepełnosprawnością. Wystąpiło 4 prelegentów działąjących w obszarze zwiększania wiedzy i umiejętności w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.Wśród prelegentów byli m.in.rodzice, samorzecznik, którzy przekazali uczestnikom perspektywę rodzica i swoje doświadczenia. Konferencja miała w swoim zamierzeniu łączyć różne obszary, w których udzielane jest wsparcie osób z niepełnosprawnością: dom, edukacja, terapia. W konferencji wzięło udział.80 osób. Zasięg konferencji online był dużo szerszy niż lokalny. Konferencję można obejrzeć na platformie YouTube.