Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

W RAMACH SERWISÓW INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH DO 

FUNDACJI PRO APERTE 

z dnia 20.05.2020  

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Definicje 
 2. Kontakt ze sklepem 
 3. Wymagania techniczne 
 4. Informacje ogólne 
 5. Rejestracja i zakładanie konta w sklepie 


II.SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Składanie zamówieniach 
 2. Ceny produktów 
 3. Oferowane metody dostawy i płatności 
 4. Sposoby dostawy 
 5. Odstąpienie od umowy 
 6. Reklamacja i gwarancja
 

III. KURSY I SZKOLENIA STACJONARNE ORAZ KURSY I SZKOLENIA  W RAMACH  PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

IV.PRAWA AUTORSKIE

V.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

VI.DANE OSOBOWE 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.proaperte.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. 
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do: 
  a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
  b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 
  c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, 
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
  f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć: 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – Fundacja Pro Aperte z siedzibą w Kutnie przy ul. Staszica 7, kod pocztowy 99-300 Kutno, nr NIP 7752661311, REGON 381432023, nr KRS 0000749096 
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.proaperte.pl 
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
 15. Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów i usług znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT 
 16. Dostawa – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny; 
 17. Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta 
 18. Organizator – Fundacja Pro Aperte z siedzibą w Kutnie, przy ul. Staszica 7, – nr NIP 7752661311, REGON 381432023, nr KRS 0000749096 
 19. Szkolenia i kursy – usługi obejmujące projekty i działania realizowane przez Fundacje Pro Aperte – w tym m.in. warsztaty, szkolenia stacjonarne, szkolenia online, konferencje spotkania eksperckie; 
 20. Kurs grupowy – usługa szkoleniowa opisana w ofercie szkolenia zamieszczonej na stronach internetowych Organizatora i realizowana zgodnie z góry ustalonym harmonogramem szkolenia przeznaczona dla grup nieprzekraczających min. 5 osób 
 21. Kurs indywidualny – usługa szkoleniowa każdorazowo indywidualnie ustalana ze Uczestnikiem 
 22. Kurs stacjonarny – usługa świadczona w siedzibie Organizatora 
 23. Kurs online – usługa świadczona poprzez platformę e – learningową 
 24. Uczestnik – osoba, która poprzez zakup szkolenia / kursu wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu / kursie, za które została wniesiona opłata. 
 25. Rezygnacja z kursu – oświadczenie Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika z udziału w szkoleniu, przesłane do Organizatora za pomocą wskazanej poczty elektronicznej 

 

 2. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Fundacja Pro Aperte, ul Staszica 7, 99 – 300 Kutno 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: fundacja@proaperte.pl 
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 605 724 035 
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : BGŻ BNP PARIBAS 86 1600 1462 1870 6028 2000 0001 
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 

 

3.Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 3. włączona obsługa plików cookies,, 
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

4.Informacje ogólne 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. I.6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

6.Rejestracja i zakładanie Konta w Sklepie 

Rejestracja w Sklepie internetowym proaperte.pl następuje poprzez podanie adresu mailowego i postępowanie zgodne z instrukcjami przysłanymi na maila. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie maila i hasła ustanowionych podczas procesu rejestracji. 
 2. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w pkt. I.2. regulaminu. 

 

II.SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

  1.Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu internetowego proaperte.pl. 
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 3. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty są Klienci: 
  a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu, 
  b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania. 
 4. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt przez wybór przycisku – „Potwierdzam zamówienie”. 
 5. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „Potwierdzam zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu. 
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. 

  2.Ceny produktów

 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) 
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
 3. Informacje o cenie Produktu, oraz opis Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie. 
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 5. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 6. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 

 

  3.Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

 1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, 
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Fundacja Pro Aperte, ul Staszica 7, 99 – 300 Kutno 

 

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

 1. Płatność przy odbiorze 
 2. Płatność za pobraniem 
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 86 1600 1462 1870 6028 2000 0001 
 4. Płatności elektroniczne w tym BLIK 
 5. Płatność kartą płatniczą. 

 3.Termin płatności: 
a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży 
b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową lub pozytywny wynik autoryzacji płatności przez serwis TPay.

 1. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji.

 4.Sposoby dostawy i terminy realizacji zamówienia            

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
3. Produkt zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika. 
4. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny do skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki powiększony o czas dostawy. Czas ten jest każdorazowo ustalany przez Sprzedawcę w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży zamówionego towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy, bądź natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

5. Na wszystkie zakupione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne i/lub faktury VAT. Kupujący zawiadamia Sprzedawcę o zamiarze otrzymania faktury VAT w chwili składania Zamówienia. 
6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF np. Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com 

 • 7.W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

  5.Prawo odstąpienia od umowy  

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, umowę sprzedaży Produktu uznaje się za niezawartą. 
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Produktu wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów: 
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów. 
 7. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej i jest dostępny jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem np. na adres: fundacja@proaperte.pl 
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. 
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 6.Rękojmia i gwarancja 

Kupujący oferuje w Sklepie nowe Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest każdy Produkt. 

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).Warunki rękojmi są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. – art.  556 – 576 ustawy Kkodeks cywilny. 
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady . 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.  
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat .
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.  
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
 8.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do Sprzedawcy. 
 9.  W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

 

III. KURSY I SZKOLENIA STACJONARNE ORAZ KURSY I SZKOLENIA  W RAMACH PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień. 

 1. Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić formularz zakupu dostępny na stronie sklepu www.proaperte.pl . 
 2. Dostępne kursy zamieszczone są na stronie sklepu Fundacji Pro Aperte. 
 3. Zakup kursu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o realizację kursu. 
 4. Warunkiem koniecznym do potwierdzenia zakupu jest wniesienie pełnej opłaty za kurs. Zakup zostanie potwierdzony z dniem zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy . O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. 
 5. W zależności od rodzaju kursu dostępne są kursy stacjonarne lub online  oraz indywidualne lub grupowe. Liczba miejsc w kursie grupowym ustalana jest indywidualnie dla każdego kursu i podawana w opisie kursu. 
 6. Wymogi techniczne dla sprzętu komputerowego niezbędnego do korzystania ze kursów online a także wykaz ewentualnych innych akcesoriów niezbędnych w kursie podane są w opisie danego kursu. 
 7. W przypadku szkoleń online, po uiszczeniu całości opłaty za kurs, Sprzedawca podaje link do kursu w sposób uzgodniony z uczestnikiem (na adres poczty elektronicznej uczestnika, telefonicznie lub poprzez komunikator messenger) oraz przesyła materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu. 
 8. W przypadku kursów stacjonarnych, po dokonaniu zakupu Uczestnik otrzyma wszelkie niezbędne informacje dotyczące terminu, miejsca i opłat związanych ze szkoleniem. 
 9. W przypadku kursów indywidualnych organizowanych przez Organizatora termin kursu ustalany jest we współpracy z Uczestnikiem (kursy indywidualne, dedykowane). 
 10. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wpłacona kwota- według wyboru Uczestnika- zostaje zwrócona w pełnej wysokości lub zaliczona w poczet przyszłych szkoleń. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wniesiona opłata podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora, może natomiast, decyzją Organizatora, zostać zaliczona na poczet przyszłych szkoleń. 
 11. Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi Szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi. 
 12. Usługobiorca opłacający Usługę e-learning przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi. 
 13. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, opłata nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu na poczet przyszłych szkoleń. 
 14. W przypadku gdy kurs nie może odbyć się z przyczyn dotyczących Organizatora, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w innym terminie bądź zwrotu 100% wniesionych opłat Uczestnikowi. 
 15. W przypadku braku możliwości poprowadzenia kursu przez wyznaczonego instruktora w wyniku przyczyn losowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach, bądź też wyznaczenia innego terminu kursu. 
 16. Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia. Organizator odpowiada na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Forma ewentualnej rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z Uczestnikiem 
 17. Faktura za udział w kursie wydawana jest wraz certyfikatem zakończenia szkolenia kursu. W przypadku gdy Certyfikat wydawany jest w terminie późniejszym niż w dniu zakończenia szkolenia, faktura wydana zostanie w dniu zakończenia kursu. 

   IV.PRAWA AUTORSKIE 

 Wszelkie majątkowe prawa autorskie do materiałów szkoleniowych przysługują Fundacji Pro Aperte, Zabronione jest: 

 1. Kopiowanie, inne powielanie, lub wprowadzanie do obrotu tych materiałów, 
 2. Wykorzystywanie materiałów do prowadzenia działalności promocyjnej, reklamowej, komercyjnej, w tym szkoleniowej, bez względu na ilość uczestników i formę jej prowadzenia (kursy stacjonarne, kursy on-line). 
 3. Bez zgody Fundacji Pro Aperte zabronione jest utrwalanie przebiegu kursów za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz wykorzystywanie utrwalonych w ten sposób kursów do prowadzenia działalności promocyjnej, reklamowej, komercyjnej, w tym szkoleniowej, bez względu na ilość uczestników i formę jej prowadzenia (kursy stacjonarne, kursy on-line). 

 V.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

VI.DANE OSOBOWE  

 Kwestie dotyczące danych osobowych są uregulowane w Polityce prywatności. 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.