Statut  Fundacji „PRO APERTE”

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

                Fundacja pod nazwą Fundacja „PRO APERTE”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Dorotę Gackowską, Sylwię  Marię Frydrysiak – Saczuk oraz Przemysława Saczuka zwanych  dalej „Fundatorami”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Kutno.

§ 4.

                Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach.

§ 5.

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 6.

  1. Fundacja może:

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

2) przystępować do innych organizacji a także być członkiem spółdzielni socjalnych,

3) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach

§ 7.

                Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister  do spraw sportu i turystyki.

§ 8.

                Fundacja może  używać pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres

§ 9.

                Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

§ 10.

                Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 11.

                Celami Fundacji są:

  1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, wychowania, aktywizacji zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami rozwoju psychicznego, zaburzeniami zachowania i emocji oraz ich rodzin;
  2. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych na każdym etapie rozwoju, służących poprawie jakości życia osób wymienionych w ust.1;
  3. Tworzenie i prowadzenie działalności leczniczej w zakresie świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych osób wymienionych w ust1;
  4. Działania na rzecz przeciwdziałania patologiom, wykluczeniu społecznemu, wyrównaniu szans w społeczeństwie;
  5. Pomoc społeczna i terapeutyczna, w tym pomoc osobom wymienionym w ust.1, umożliwiająca przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych;
  6. Propagowanie wiedzy i wspieranie rozwoju nauki w zakresie zaburzeń rozwoju psychicznego i zaburzeń zachowania i emocji;
  7. Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
  8. Promocja edukacji , kultury i biznesu jako możliwe drogi rozwoju dzieci i młodzieży;
  9. Wspieranie, rozwój i promocja sportu, kultury fizycznej, edukacji wśród osób niepełnosprawnych;
  10. Działalność charytatywna; działalność w zakresie ekonomii społecznej;
  11. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

§ 12.

                Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. aktywizację i organizację pozaszkolnych form integracji dzieci, młodzieży lub dorosłych w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych, psychospołecznych i ekonomicznych (warsztaty, zajęcia terapeutyczne, grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, konferencje i in.);
  2. organizowanie zajęć sportowych oraz udział w wydarzeniach sportowych;
  3. organizowanie wycieczek edukacyjnych, kolonii, obozów i spotkań z przedstawicielami sportu, nauki i biznesu;
  4. prowadzenie zajęć, warsztatów i szkoleń z zakresu promocji zdrowia ,  zdrowego trybu życia  oraz uświadamiania problematyki zdrowia psychicznego;
  5. prowadzenie szkoleń, seminariów i warsztatów zapoznających z ryzykiem i zagrożeniami obecnej cywilizacji;
  6. tworzenie infrastruktury technicznej, transportowej, komunikacyjnej niezbędnej w zakresie realizacji celów statutowych;
  7. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
  8. działania kulturalne z zakresu kultury popularnej, jak i klasycznej (pikniki, koncerty, wyjazdy kulturalne);
  9. współpracę z sektorem gospodarczym, finansowym oraz z podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, oraz rozwojem lokalnym i regionalnym;
  10. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) placówek oświatowych i wychowawczych, oraz ośrodków pomocy społecznej, w szczególności: świetlice, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, przedszkola, szkoły;
  11. współpraca z placówkami i podmiotami o celach zbieżnych z celami fundacji;
  12. prowadzenie działań, organizacji i projektów na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności w zakresie warsztatów, szkoleń, zapomóg, pomocy psychologicznej;
  13. organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz pracy grup ekspertów;
  14. organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji;
  15. wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji;
  16. organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i rozwojowych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

§ 13.

  1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
  2. Fundacja nie ma prawa:

1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji  na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  1. Fundacja może zatrudniać szkoleniowców, trenerów, pracowników administracyjnych i inne osoby niezbędne do wykonywania celów statutowych. Fundacja może zlecać firmie zewnętrznej wykonywanie usług księgowych.

 

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14.

                Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Z powyższego funduszu założycielskiego wyodrębnia się 1.000,00 (słownie tysiąc) złotych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 15.

                Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16.

                Przychody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapisów;

2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych (w tym środków unijnych);

3) zbiórek i imprez publicznych;

4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

§ 17.

  1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
  3. W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 18.

  1. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność zarówno nieodpłatną jak i odpłatną
  2. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić pomocniczo działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest w całości na działalność Fundacji i cele statutowe.
  3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.52.Z Produkcja lodów

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy

10.84.Z Produkcja przypraw

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.06.Z Produkcja słodu

11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej

13.10.B Produkcja przędzy wełnianej

13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych

13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici

13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych

13.20.B Produkcja tkanin wełnianych

13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych

13.20.D Produkcja pozostałych tkanin

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

13.93.Z Produkcja dywanów i chodników

13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.14.Z Produkcja bielizny

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej

15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

15.20.Z Produkcja obuwia

16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17.11.Z Produkcja masy włóknistej

18.11.Z Drukowanie gazet

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

31.03.Z Produkcja materaców

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

32.11.Z Produkcja monet

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych

32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

32.40.Z Produkcja gier i zabawek

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór

46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek

46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32.Z Działalność taksówek osobowych

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z Transport drogowy towarów

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z Wydawanie książek

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.20.Z Działalność holdingów finansowych

64.30.Z  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.91.Z Leasing finansowy

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

65.20.Z Reasekuracja

66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi

66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.10.Z Działalność prawnicza

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z Pozostałe sprzątanie

81.30.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.20.Z Szkoły podstawowe

85.31.A Gimnazja

85.31.B Licea ogólnokształcące

85.31.C Licea profilowane

85.32.A Technika

85.32.B Branżowe szkoły I stopnia

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

85.32.D Branżowe szkoły II stopnia

85.41.A Szkoły policealne

85.41.C Placówki doskonalenia nauczycieli

85.42.Z Szkoły wyższe

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.10.Z Działalność szpitali

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D Działalność paramedyczna

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§ 19.

 Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji

2) Zarząd Fundacji

zaś z grona wszystkich pracowników zostanie utworzona Rada Pracowników.

 

Rada Fundacji

§ 20.

  1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, i opiniującym Fundacji.
  2. Rada Fundacji składa się od jednego do dziewięciu członków
  3. Kadencja członków Rady Fundacji wynosi trzy lata z możliwością ponownej reelekcji.
  4. Członków składu Rady Fundacji powołują i odwołują swą decyzją Fundatorzy zwykłą większością głosów. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów, członków Rady powołuje i odwołuje swą decyzją Rada Fundacji w głosowaniu jawnym – bezwzględną większością głosów.
  5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania decyzją Fundatorów – zwykłą większością głosów, lub Rady Fundacji w przypadku wymienionym w Statucie, pisemnej rezygnacji z członkostwa, lub śmierci członka Rady Fundacji.
  6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania.
  7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
  8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§ 21.

  1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.
  2. O zebraniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
  3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
  4. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem podanym w statucie. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  5. Uchwały Rady Fundacji wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, za wyjątkiem uchwał wskazanych w treści Statutu, do których wymagane jest zawiadomienie wszystkich Fundatorów. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów wszystkie uchwały Rady Fundacji wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

§ 22.

                Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

  1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, za wyjątkiem zarządu pierwszej kadencji odpowiednio do postanowień paragrafu 26 ust. 2.
  2. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
  3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
  6. Ocena prawidłowości wykorzystywania środków i majątku Fundacji.
  7. Zmiana statutu Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.

§ 23.

                Rada Fundacji w celu wykorzystania swych zadań jest uprawniona do:

  1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
  2. Do zasięgania opinii ekspertów w zakresie zagadnień objętych jej kompetencjami.

 

Zarząd Fundacji

§ 24.

  1. Zarząd Fundacji jest organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
  2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  3. reprezentacja Fundacji, prowadzenie bieżących spraw Fundacji;
  4. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, w tym określenia jej celów;
  5. podejmowanie, w drodze jednomyślnej uchwały, decyzji o likwidacji Fundacji lub o jej połączeniu z inną fundacją;
  6. uchwalanie regulaminów;
  7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§ 25.

  1. Decyzje Zarządu Fundacji, o ile w niniejszym Statucie nie zastrzeżono odmiennie, podejmowane są w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
  2. W razie braku jednomyślności, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

§ 26.

  1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
  2. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują Fundatorzy swoją decyzją – zwykłą większością głosów. Członków Zarządu na kolejne kadencje powołuje Rada Fundacji na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
  3. Powołując osobę do składu Zarządu, Rada Fundacji lub odpowiednio do postanowień ustępu poprzedzającego Fundator, wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu: Prezesa lub członka zarządu.

§ 27.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

  1. upływu kadencji;
  2. śmierci członka Zarządu;
  3. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji i jej przyjęcia przez Radę Fundacji;
  4. odwołania z funkcji członka Zarządu przed upływem kadencji przez Radę Fundacji.

§ 28.

                Rada Fundacji może odwołać z funkcji członka Zarządu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

  1. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
  2. rażącego lub uporczywego naruszania postanowień statutu Fundacji;
  3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
  4. zaniechania wykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

§ 29.

 Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 30.

                Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 31.

  1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest:
    1) w przypadku jednoosobowego Zarządu – Prezes Zarządu jednoosobowo
    2) w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu łącznie z jednym z Członków Zarządu, lub Dwoje Członków Zarządu łącznie.
  1. W wypadku zawierania umów przez Fundację, gdzie drugą stroną jest Członek Zarządu lub Prezes Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony będzie każdorazowo pełnomocnik powołany uchwałą przez Radę Fundacji.

§ 32.

                Członkowie Zarządu mogą, w zależności od sytuacji finansowej fundacji, pozostawać w stosunku pracy.

§ 33.

  1. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.
  2. Wynagrodzenie pracowników w tym kadry zarządzającej nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§ 34.

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.

§ 34a

  1. 1. Rada Pracowników składa się ze wszystkich pracowników Fundacji (zwanych dalej Członkami Rady).
  2. Rada Pracowników wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Wybór odbywa się zwykłą większością głosów.
  3. Członkiem Rady Pracowników staje się każdy pracownik Fundacji zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę.
  4. Rada Pracowników stanowi ciało konsultacyjno-doradcze, a jej uchwały nie mają mocy wiążącej, mają jedynie charakter opiniodawczy.
  5. Członkowie Rady nie mogą składać rezygnacji z pełnionej funkcji, mogą natomiast nie brać czynnego udziału w posiedzeniach Rady.

§ 34b

  1. Rada Pracowników odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na rok.
  2. Przewodniczący Rady Pracowników zwołuje, organizuje jej posiedzenia i kieruje ich przebiegiem.
  3. Przewodniczący Rady Pracowników ma obowiązek zwołać posiedzenia Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
  4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Pracowników nie zostaje zwołane zgodnie z ust.3 prawo do jego zwołania przysługuje wnioskodawcom.
  5. Uchwały Rady Pracowników mogą być podjęte w trakcie posiedzenia Rady, a także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Pracowników zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  6. Członkowie Rady Pracowników mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Pracowników oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Pracowników, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Pracowników.
  7. Uchwały Rady Pracowników zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  8. Szczegółowy tryb działania Rady określi Regulamin, uchwalony przez Radę Pracowników.
  9. Do kompetencji Rady Pracowników należą w szczególności sprawy dotyczące:
    1) opiniowania wniosków Zarządu
    2) tworzenia planów działań reintegracyjnych.

 

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

  1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
  2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się w istotny sposób zmienić cele Fundacji.

§ 36.

                Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Zarządu Fundacji, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 37.

                Fundacja ulega likwidacji wobec osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 38.

  1. Likwidacja Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Fundatora.
  2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba bądź osoby powołane przez Zarząd Fundacji albo przez Radę Fundacji, w przypadku braku możliwości wskazania osoby likwidatora przez Zarząd.
  3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji wskazanymi w statucie. Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

§ 39.

Zarząd składa Radzie Fundacji  corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 40.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.