ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
§1
1. Fundacja „Pro Aperte” z siedzibą w Kutnie (zwana dalej również „Fundacją”) może przyjmować darowizny zgodne z odpowiednimi przepisami w tym zgodnie z brzmieniem swojego Statutu.
2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych.
3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.
5. Darczyńcą Fundacji Pro Aperte może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
6. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.

§ 2
1. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.
3. Strona internetowa www.proaperte.pl jest prowadzona przez: Fundację Pro Aperte, z siedziba w Kutnie przy ul. Staszica 7, tel 605 724 035, e-email fundacja@proaperte.pl, nr NIP 7752661311, REGON 381432023, nr KRS 0000749096
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji.
5. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji Pro Aperte
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Tpay.

§3
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.
2. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Jednocześnie Fundacja Pro Aperte zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
3. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Fundacja Pro Aperte nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
5. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny. Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 4
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Fundacji
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.