Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA „PRO APERTE” dalej zwana Fundacją, z siedzibą w Kutnie (99-300) przy ulicy Staszica 7.

 

Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail iod@proaperte.pl.

 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z:

– zawarciem przez Państwo umowy i wykonywaniem jej,

–  korzystaniem przez Państwa z pomocy Fundacji w jednym z prowadzonych przez nią projektów, lub jeśli są Państwo opiekunami prawnymi osoby, która korzysta z pomocy Fundacji,

– pomocą rzeczową lub finansową udzielaną Fundacji,

– współpracą

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy
 2. udzielania przez Fundację pomocy
 3. dokumentowania darowanych Fundacji środków
 4. prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację
 5. dokumentowania działań Fundacji, w tym tworzenia ulotek, zamieszczania zdjęć na stronie internetowej i w serwisie internetowym
 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 7. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji
 8. archiwizacji
 9. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 10. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

 

Dodatkowo, jeśli tak wynika ze zgód jakie od Państwa pozyskaliśmy lub pozyskamy w przyszłości, Państwa dane mogą być wykorzystywane do:

 

 1. prowadzenia działań promujących Fundację, w tym poprzez wykorzystanie Państwa wizerunku

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych to:

 1. udzielona zgoda
 2. działania prowadzone w interesie publicznym
 3. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także realizowania statusu Fundacji
 5. niezbędność do zrealizowania działań niezbędnych do udzielenia Państwu skutecznej pomocy w zakresie objętym celami Fundacji
 6. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Państwa działaniami.
 2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Podmiotom kontrolnym i nadzorcz

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że bezpośrednio wynika to z zawartej umowy.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. W większości przypadków, okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, to 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego.

 

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na adres iod@proaperte.pl.