Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Regulamin ogólnopolskiego konkursu artystycznego „Mam prawo być sobą” organizowanego w ramach obchodów 5- lecia Fundacji „Pro Aperte”

Dokumenty do pobrania:

 
Regulamin ogólnopolskiego konkursu artystycznego
„Mam prawo być sobą”
organizowanego w ramach obchodów 5- lecia Fundacji „Pro Aperte”.
 
Organizatorzy:
Fundacja „Pro Aperte”
99 – 300 Kutno
Staszica 7
 
 
Osoby odpowiedzialne za organizację:
Teresa Jóźwiak, Joanna Michalska
Telefon: 786 039 277
 
Cele konkursu:
 
Zwrócenie uwagi na potrzeby i trudności osób z neuroróżnorodnością;
Poszerzenie wiedzy na temat spektrum autyzmu;
Zapoznanie się z obszarem działań Fundacji „Pro Aperte”;
Rozwijanie empatii i zrozumienia;
Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji;
Rozwijanie kreatywności i potencjału twórczego.
 
Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy I-III, IV-VIII)
 
Prace oceniane będą według kategoriach wiekowych:
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VIII
 
Technika pracy konkursowej – dowolna ( rysunek, obraz, zdjęcie, rzeźba itd.)
 
Do zgłoszenia pracy wymagana jest wypełniona zgoda na przetwarzanie  i publikowanie danych oraz metryczka zawierająca:
Imię, nazwisko i wiek autora pracy, imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela, nazwę placówki oraz numer kontaktowy wypełnione na dołączonej metryczce;
 
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.;
 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę;
 
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom;
 
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone;
 
Prace niespełniające powyższych zasad nie wezmą udziału w konkursie;
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
 
 
Terminy:
 
Ogłoszenie konkursu: 28.09.2023
 
Termin oddania lub odesłania  prac konkursowych do  10.11.2023 r. na adres Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „ToTu” przy Fundacji „Pro Aperte”, Sienkiewicza 40, 99-300 Kutno
 
Wręczenie głównych nagród odbędzie się
w dniu 5 grudnia 2023 w Kutnowskim Domu Kultury.
O wynikach poinformujemy telefonicznie lub mailowo.
——————————————————
Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA „PRO APERTE” dalej zwana Fundacją, z siedzibą w Kutnie (99-300) przy ulicy Staszica 7.
Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail iod@proaperte.pl.
Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z:
– zawarciem przez Państwo umowy i wykonywaniem jej,
–  korzystaniem przez Państwa z pomocy Fundacji w jednym z prowadzonych przez nią projektów, lub jeśli są Państwo opiekunami prawnymi osoby, która korzysta z pomocy Fundacji,
– pomocą rzeczową lub finansową udzielaną Fundacji,
– współpracą
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcia i realizacji umowy
 2. udzielania przez Fundację pomocy
 3. dokumentowania darowanych Fundacji środków
 4. prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację
 5. dokumentowania działań Fundacji, w tym tworzenia ulotek, zamieszczania zdjęć na stronie internetowej i w serwisie internetowym
 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 7. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji
 8. archiwizacji
 9. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 10. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
Dodatkowo, jeśli tak wynika ze zgód jakie od Państwa pozyskaliśmy lub pozyskamy w przyszłości, Państwa dane mogą być wykorzystywane do:
 1. prowadzenia działań promujących Fundację, w tym poprzez wykorzystanie Państwa wizerunku
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych to:
 1. udzielona zgoda
 2. działania prowadzone w interesie publicznym
 3. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także realizowania statusu Fundacji
 5. niezbędność do zrealizowania działań niezbędnych do udzielenia Państwu skutecznej pomocy w zakresie objętym celami Fundacji
 6. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 1. Procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Państwa działaniami.
 2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Podmiotom kontrolnym i nadzorcz
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że bezpośrednio wynika to z zawartej umowy.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. W większości przypadków, okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, to 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego.
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na adres iod@proaperte.pl.